ข่าวความเคลื่อนไหว

อาจารย์คณะสถาปัตย์ คว้ารางวัลนักวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ Social Distance ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TDS Career Week 2018

พบกับภาพบรรยากาศการจัดงาน Career Week 2018 กิจกรรมเพื่อทำความรู้จักกับบริษัทชั้นนำ และกิจกรรมแนะนำโลกของการทำงาน ณ บริเวณลานไม้ อาคารคณะสถาปัตย์ฯ

กิจกรรม “Design Future Lab Launching Party” ภายใต้โครงการ Design Future Lab

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม “Design Future Lab Launching Party” ขึ้น ณ ห้อง Student Center ชั้น 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการ Design Future Lab

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อชุมชนย่านบางลำพู

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์…

โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่

ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ sketch ภาพ เพื่อเตรียมความ พร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ..