Activity

กิจกรรม “Design Future Lab Launching Party” ภายใต้โครงการ Design Future Lab(eng)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ได้มีการจัดกิจกรรม “Design Future Lab Launching Party” ขึ้น ณ ห้อง Student Center ชั้น 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้โครงการ Design Future Lab

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อชุมชนย่านบางลำพู(eng)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่(eng)

ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ sketch ภาพ เพื่อเตรียมความ พร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน…