ทิศทางคณะ

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการศึกษาด้านการออกแบบเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนแห่งโลกอนาคต”

พันธกิจ

 1. สร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิจัย เพื่อสร้างความโดดเด่นทางวิชาการและวิจัย ตอบโจทย์การพัฒนาโลกอนาคตได้เป็นรูปธรรม
 2. ผลิตบัณฑิตและผู้นำ เพื่อสร้างคนที่พร้อมทำงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
 4. บริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน

ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางมีกลยุทธ์ที่สะท้อนถึง value ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและ ท้าทายโลก ที่จะนำไปสู่นโยบายในหน้าที่หลักด้านการศึกษาและการวิจัย อันประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่
 1. ขยายพรมแดนทางวิชาการและวิจัย
 2. ขยายความร่วมมือ
 3. พัฒนากายภาพและการเรียนรู้
 4. พัฒนาสมรรถนะองค์กร

เป้าประสงค์

 1. นำพาคณะให้เป็นชื่อแรกที่นึกถึง ในด้านการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม การผังเมือง และการออกแบบ
 2. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่มุ่งไปสู่นวัตกรรมและความยั่งยืน
 3. ผลักดันผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ให้ได้รางวัลจากเวทีนานาชาติที่สำคัญ
 4. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อผลักดันการพัฒนาคณะฯ ในอนาคต

คติพจน์

"Inspiring Design-driven Future"