ทิศทางคณะ

วิสัยทัศน์

“สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชีย ด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง”

4 พันธกิจ

 1. สร้างนวัตกรรมทางวิชาการ และวิจัยที่โดดเด่นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 2. ผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างคนที่พร้อมทำงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าต่อส่วนรวม
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
 4. บริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

4 เป้าหมายหลัก

 1. เป็นสถาบันชั้นนำ Top 30 ในเอเชีย ด้านการออกแบบและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 2. ชี้นำสังคมผ่านงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม อย่างยั่งยืน
 3. บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะในการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นและแข่งขันได้ในโลกอนาคต
 4. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม มีสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการที่สร้างความสุขในการทำงาน

4 ยุทธศาสตร์

 1. Excellent Community - สร้างชุมชนแห่งความเป็นเลิศ
 2. Excellent Partnership - สร้างเครือข่ายแห่งความเป็นเลิศ
 3. Excellent Facility - สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งความเป็นเลิศ
 4. Excellent Organization - สร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

คติพจน์

"Re-Inventing Future"