จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายรถตู้ ออ6765 (ครั้งที่ 2)

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2 (รถตู้ ออ6765)

การจ้างก่อสร้าง

การจ้างก่อสร้าง Smart CLICK Working Space Graduate room

การจ้างก่อสร้าง DBTM Office และ Visiting Professors, TDC, CIDAR Office

ขายพัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีความประสงค์จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเจาะจง จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องบรรยายและห้องเรียนสัมมนา จำนวน 23 ชุด