Procurement

รับสมัคร

ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ sketch ภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบสอบตรง