เจ้าหน้าที่

วรปรียา บัณฑิตพุฒ เลขานุการคณะฯ

จีรวัฒน์ โกยทา หัวหน้างานบุคคลและสื่อสารองค์กร

พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/วิจัย

วารุณี ชาญชาครสวัสดิ์ หัวหน้างานโครงการบริการสังคม

กชมล ธรรมสุนทรา เจ้าหน้าที่สารบรรณ

กัญญณัช เหลาโชติ เลขานุการ โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM)

กัณญา สุดงาม นักวิชาการการศึกษา

เกริกชัย เชยจิตต์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แก้ววราภรณ์ กรแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานด้านกองบรรณาธิการและสื่อสิ่งพิมพ์)

จามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ นักวิชาการการศึกษา

ชวกิจ แซ่เตียว นักประชาสัมพันธ์

ชุติกาญจน์ มรกฎ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ณธิดา วงศ์จันทร์ เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ณัฐปภัสร์ จิรธัญญ์วรภัทร เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

ณัฐพร พัฒนะพรหมมาส นักวิชาการการศึกษา

ทัศนี ทัศศรี เลขานุการ ประจำสาขาวิชาการผังเมือง

ทัศน์ภรณ์ พีเค นักวิชาการเงินและบัญชี

ธนิดา จันทร์เรือง เลขานุการคณบดี

ธนภัทร แก้วชู นักวิชาการการศึกษา

ธีรศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นวรัตน์ แซ่ฉั่ว วิศวกรโยธา

นิศากร โกศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการบริการสังคม

นิศากร ติยะวัฒน์ นักทรัพยากรมนุษย์

เบญจมาศ พวงสาขา นักวิชาการศึกษา (ส่วนงานประกันคุณภาพ)

ประวีณา ปานทอง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ปวีนา ภู่ทอง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ปริตา เสวกานันท์ เลขานุการ (ประจำสาขาสถาปัตยกรรม)

ปาริฉัตร พิทักษ์เนติกุล เลขานุการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย

ปัทมาพร ส้มไทย เลขานุการประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

พัชมณ พัฒบุบผา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นายพิบูล หงษ์ทอง เลขานุการ (UDDI)

พิณพรรัตน์ ถิ่นธรณีวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี

เพ็ญนภา โชติธรรมโม เลขานุการ ประจำสาขาวิชานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

พรรณี สุขโข ผู้ช่วยเลขานุการ (สาขาสถาปัตยกรรม)

มณทิชา รื่นสุข เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

มัทรี รังสิโยภาส เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

เมธี โพธิ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร

วรรณลักษณ์ ผสมกุศลศีล นักวิชาการการเงินและบัญชี

วันวิษาร์ ถนัดวณิชย์ เจ้าหน้าที่บุคคลและสื่อสารองค์กร

วิทยา จันทร์รุ่งโรจน์ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ศโรจน์ ศิลากาญจน์ สถาปนิก

ศุภณัฐ นามศร ช่างเทคนิคไฟฟ้า

สุทัศน์ ศรีดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุมิตรา แก้วจันทร์ เลขานุการ ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สุดารัตน์ ลายมั่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อรวรรณ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี

โสภา จูเจริญ พนักงานสถานที่

จำเนียร ด้วงสโมสร พนักงานสถานที่

อมรเทพ แก้วสา พนักงานขับรถยนต์