เจ้าหน้าที่

วรปรียา บัณฑิตพุฒ (เลขานุการคณะฯ)

จีรวัฒน์ โกยทา (หัวหน้างานบุคคลและสื่อสารองค์กร)

ธนิดา จันทร์เรือง (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานคณบดี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ (หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/วิจัย) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วารุณี ชาญชาครสวัสดิ์ (หัวหน้างานโครงการบริการสังคม)

กชมล ธรรมสุนทรา (เจ้าหน้าที่สารบรรณ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

กัญญณัช เหลาโชติ (เลขานุการ โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM))

กัณญา สุดงาม (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

กัลยรัตน์ นูมหันต์ (นักประชาสัมพันธ์)

เกริกชัย เชยจิตต์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

จามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

ชุติกาญจน์ มรกฎ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

ณธิดา วงศ์จันทร์ (เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

ณัฐปภัสร์ จิรธัญญ์วรภัทร (เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป)

ณัฐพร พัฒนะพรหมมาส (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

ณัฐภรณ์ จริงโพธิ์ (นักประชาสัมพันธ์)

ณัฐวรา สอาดเอี่ยม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานด้านกองบรรณาธิการและสื่อสิ่งพิมพ์))

ทัศนี ทัศศรี (เลขานุการ ประจำสาขาวิชาการผังเมือง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ทัศน์ภรณ์ พีเค (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ธีรดา วิชิตวาสุเทพ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ธีรศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์)

นวรัตน์ แซ่ฉั่ว (วิศวกรโยธา)

นิศากร ติยะวัฒน์ (นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ)

เบญจมาศ พวงสาขา (นักวิชาการศึกษา (ส่วนงานประกันคุณภาพ))

ประวีณา ปานทอง (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ชำนาญการ)

ปวีนา มาลยาภรณ์ (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

ปริตา เสวกานันท์ (เลขานุการ (ประจำสาขาสถาปัตยกรรม))

ปาริฉัตร พิทักษ์เนติกุล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) (เลขานุการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย)

ปัทมาพร ส้มไทย (เลขานุการประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

พัชมณ พัฒบุบผา (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

พิณพรรัตน์ ถิ่นธรณีวัฒนา (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

เพ็ญนภา โชติธรรมโม (เลขานุการ ประจำสาขาวิชานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

พรรณี สุขโข (ผู้ช่วยเลขานุการ (สาขาสถาปัตยกรรม))

มณทิชา รื่นสุข (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

มัทรี รังสิโยภาส (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา)

เมธี โพธิ์แก้ว (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

วริษา สุทธิลักษณ์ (นักวิชาการศึกษา)

วรรณลักษณ์ ผสมกุศลศีล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

วันวิษาร์ ถนัดวณิชย์ (เจ้าหน้าที่บุคคลและสื่อสารองค์กร)

วิทยา จันทร์รุ่งโรจน์ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

วีรยุทธ กุบแก้ว (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ศโรจน์ ศิลากาญจน์ (สถาปนิก)

ศุภณัฐ นามศร (ช่างเทคนิคไฟฟ้า)

สุทัศน์ ศรีดี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

สุภาพร มาพงษ์ [เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม)]

สุมิตรา แก้วจันทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อาทิชา วัชรบุศราคำ (นักวิชาการศึกษา (สังกัดโครงการ DBTM))

อรวรรณ สุขสวัสดิ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

โสภา จูเจริญ (พนักงานสถานที่)

จำเนียน ด้วงสโมสร (พนักงานสถานที่)

อมรเทพ แก้วสา (พนักงานขับรถยนต์)