เจ้าหน้าที่

วรปรียา บัณฑิตพุฒ (เลขานุการคณะฯ)

จีรวัฒน์ โกยทา (หัวหน้างานบุคคลและสื่อสารองค์กร)

พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ (หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/วิจัย)

วารุณี ชาญชาครสวัสดิ์ (หัวหน้างานโครงการบริการสังคม)

กชมล ธรรมสุนทรา (เจ้าหน้าที่สารบรรณ)

กัญญณัช เหลาโชติ (เลขานุการ โครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM))

กัณญา สุดงาม (นักวิชาการศึกษา)

เกริกชัย เชยจิตต์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

จามรินทร์ วงศ์หาญเชาว์ (นักวิชาการศึกษา)

ชวกิจ แซ่เตียว (นักประชาสัมพันธ์)

ชุติกาญจน์ มรกฎ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ฐานทัพ เพชรนิล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ณธิดา วงศ์จันทร์ (เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

ณัฐปภัสร์ จิรธัญญ์วรภัทร (เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป)

ณัฐพร พัฒนะพรหมมาส (นักวิชาการศึกษา)

ณัฐวรา สอาดเอี่ยม (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานด้านกองบรรณาธิการและสื่อสิ่งพิมพ์))

ทัศนี ทัศศรี (เลขานุการ ประจำสาขาวิชาการผังเมือง)

ทัศน์ภรณ์ พีเค (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ธนิดา จันทร์เรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (เลขานุการคณบดี)

ธีรศักดิ์ ฤทธิ์รงค์ (ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์)

ธีรัฐ เลาหชัยยศ (นักวิเทศสัมพันธ์)

นวรัตน์ แซ่ฉั่ว (วิศวกรโยธา)

นิศากร โกศล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการบริการสังคม)

นิศากร ติยะวัฒน์ (นักทรัพยากรมนุษย์)

เบญจมาศ พวงสาขา (นักวิชาการศึกษา (ส่วนงานประกันคุณภาพ))

ประวีณา ปานทอง (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)

ปวีนา ภู่ทอง (บรรณารักษ์ชำนาญการ)

ปริตา เสวกานันท์ (เลขานุการ (ประจำสาขาสถาปัตยกรรม))

ปาริฉัตร พิทักษ์เนติกุล (เลขานุการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย)

ปัทมาพร ส้มไทย (เลขานุการประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

พัชมณ พัฒบุบผา (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

พิณพรรัตน์ ถิ่นธรณีวัฒนา (นักวิชาการเงินและบัญชี)

พิบูล หงษ์ทอง (เลขานุการประจำโครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (หลักสูตรนานาชาติ))

เพ็ญนภา โชติธรรมโม (เลขานุการ ประจำสาขาวิชานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

พรรณนิภา วงษ์ตั้ง (นักวิชาการศึกษา สังกัดโครงการการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM))

พรรณี สุขโข (ผู้ช่วยเลขานุการ (สาขาสถาปัตยกรรม))

มณทิชา รื่นสุข (เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา)

มัทรี รังสิโยภาส (เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา)

เมธี โพธิ์แก้ว (เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร)

วริษา สุทธิลักษณ์ (นักวิชาการศึกษา)

วรรณลักษณ์ ผสมกุศลศีล (นักวิชาการเงินและบัญชี)

วันวิษาร์ ถนัดวณิชย์ (เจ้าหน้าที่บุคคลและสื่อสารองค์กร)

วิทยา จันทร์รุ่งโรจน์ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ศโรจน์ ศิลากาญจน์ (สถาปนิก)

ศศินิภา วงค์ใจ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ศุภณัฐ นามศร (ช่างเทคนิคไฟฟ้า)

สุทัศน์ ศรีดี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

สุมิตรา แก้วจันทร์ (เลขานุการ ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม)

สุดารัตน์ ลายมั่น (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

อรวรรณ สุขสวัสดิ์ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

โสภา จูเจริญ (พนักงานสถานที่)

จำเนียน ด้วงสโมสร (พนักงานสถานที่)

อมรเทพ แก้วสา (พนักงานขับรถยนต์)