ความร่วมมือ

ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าการทำงานในวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อน ในการทำงานและมีการบูรณาการระหว่างสายงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งต้องการทักษะและความรู้เกี่ยวกับการเงินและธุรกิจ การคิด อย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว มีความสามารถในการสื่อสาร และการทำงาน ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะฯ ได้กำหนดทิศทางด้านวิชาการโดยการสร้างความร่วมมือด้านการออกแบบสำหรับทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตที่จบไปสามารถจบไปทำงานได้จริงและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างผลงานออกแบบ/นวัตกรรมใหม่ ที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
  1. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรม Summer Workshop ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ให้กับนักศึกษาทุกสาขา เพื่อสร้างประสบการณ์ ด้านการออกแบบและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษา ชาวต่างชาติ
  2. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกแบบ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำ ไปสู่การสร้างความร่วมมือในระดับภาคธุรกิจ โครงการ Design Future Lab เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาจากหลายสาขา ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการผลิตผลงานออกแบบ/นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ไปของสังคมโลก นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้สร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ ประสบการณ์ในการทำงานจริงร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ และมีวิชา ArchitecturalEntrepreneurship เพื่อให้นักศึกษา เรียนรู้การวางแผนและออกแบบธุรกิจด้านการออกแบบที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษที่ 21
  3. การสร้างความร่วมมือระดับคณะและภายในคณะฯ คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากสหสาขาวิชามาใช้ ในการแก้ปัญหาและออกแบบ โดยออกแบบหลักสูตรให้มีวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในคณะฯ สามารถเลือกเรียนวิชา ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะ ฯ ได้ตามความสนใจ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวมาสนับสนุนงานออกแบบเพื่อสร้าง ผลงานออกแบบ/นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษที่ 21
โดยในปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การผังเมืองโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการ English Language & Cultural Programme โครงการ Summer Field Trip การบรรยายพิเศษ การเข้ารับการฝึกงาน กิจกรรม Active Leaning ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 8 มหาวิทยาลัย องค์กรภาคธุรกิจ จำนวน 5 องค์กร และองค์กรภาครัฐอีกจำนวน 5 องค์กร อาทิเช่น บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) Northumbria University ประเทศอังกฤษ และ The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน