สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีนี้นับเป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ เป็นที่รู้จักด้วยแนวคิดการออกแบบผ่านตรรกะเชิงวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนทิศทางวิชาการและวิจัยด้วยหลักสูตรวิชาชีพในด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง และได้ขยายบทบาทไปสู่การออกแบบที่กว้างขึ้น เป็นที่รู้จักด้วยทิศทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ประสบความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตที่มีความแตกต่างให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด การก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ท่ามกลางการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนที่มีการคิดเชิงออกแบบเป็นเครื่องมือสำคัญ ตลอดจนการเปลี่ยนเเปลงทางเทคโนโลยี เป็นอีกความท้าทายใหม่ของคณะฯ จึงได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 ปีข้างหน้านี้ เพื่อนำพาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ใหม่ทางด้านสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ตลอดจนเป็นผู้นำการศึกษาด้านการออกแบบเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนแห่งโลกอนาคต การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน 5 ตัวอย่างโครงการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การตั้ง Thammasat Design Center (TDC) ให้ทำหน้าที่เปิดพื้นที่ใหม่ทางการวิจัยและการศึกษา ผลักดันการเรียนควบคู่กับการวิจัย สร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 2) พัฒนา Dual Degree ร่วมกับ Partner University และ Corporate Partner เพื่อต่อยอดโอกาสการศึกษาในต่างประเทศให้กับนักศึกษา 3) สร้าง XSpace ให้เป็น platform และพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเรียนรู้ข้ามศาสตร์สาขาวิชา และการทำงานเป็นทีม 4) ออกแบบระบบการทำงานใหม่ของคณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถใหม่ให้บุคลากรทุกระดับ พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 5) พัฒนาเครือข่ายสำหรับศิษย์เก่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะฯ ในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสานต่อความสำเร็จ คณะฯ จะยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อต้อนรับความท้าทายใหม่ในทศวรรษข้างหน้า โดยมี นวัตกรรมและความร่วมมือเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการบริหารงาน เพื่อนำพาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองก้าวสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน คู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์