ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 3) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 2) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 3 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รอบ 2 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 4 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) Urban Design and Development (International Program) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 >>สมัครเข้าศึกษา<<
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 1 (ปิดรับสมัคร 6 มีนาคม 2566)
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร 6 มีนาคม 2566)/a>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาสหวิทยาการสภาพแวตล้อมสรรค์สร้างปีการศึกษา 2566