ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2567 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 3) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต (รอบที่3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 3) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2567
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3[รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รอบที่ 2[ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2567]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) [ ตั้งแต่บัดนี้ - 6 พ.ค. 67 ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 พฤษภาคม 2567 ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 1 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 เมษายน 2567 ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
 • ปีการศึกษา 2566 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
 • Announcement for Master Program Admission, Academic Year 2/2023
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 4) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 3) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 3) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 2) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 4) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 3) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (รอบที่ 3) หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (รอบที่ 2) และ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (รอบที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 3 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รอบ 2 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 4 [ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 ]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) Urban Design and Development (International Program) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิถุนายน 2566 >>สมัครเข้าศึกษา<<
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มีนาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 1 (ปิดรับสมัคร 6 มีนาคม 2566)
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง) รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร 6 มีนาคม 2566)/a>
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาสหวิทยาการสภาพแวตล้อมสรรค์สร้างปีการศึกษา 2566