ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2564 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

  • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564