ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิซาสหวิทยาการสภาพแวตล้อมสรรค์สร้างปีการศึกษา 2566