คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สร้างทางเลือกในการศึกษาตามความถนัดของผู้เรียน ร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีองค์รวม ผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก และร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่สถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติิ”

การรับสมัคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลากหลายระดับการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรม และความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความแตกต่าง จากการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมของสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีความยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป


การออกแบบและวิจัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมีปณิธาน และวิสัยทัศน์ ในการเป็นแหล่งให้บริการวิชาการ ทั้งด้านการออกแบบ และวิจัย ตลอดจนสะสม และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด