ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

  • การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รับสมัครถึง 20 พฤศจิกายน 63)