ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

  • เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
  • เปลี่ยนแปลงกําหนดการการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
  • ประกาศรับสมัคร (รับสมัครถึง 13 มีนาคม 2563)