ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2562
เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

ผู้สนใจสามารถดูประกาศรับสมัครได้ ที่นี่

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://reg2.tds.tu.ac.th/

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา (Reccomendation Form)

ผู้สนใจสามารถดูประกาศรับสมัครได้ ที่นี่

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://reg2.tds.tu.ac.th/

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา (Reccomendation Form)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562