ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2562
เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกาศรับสมัครรอบที่ 1 ประกาศรับสมัครรอบที่ 2

สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://reg2.tds.tu.ac.th/

แบบฟอร์มหนังสือรับรอง เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา (Reccomendation Form)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)