ระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษา ตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2
  • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2
  • รับบุคคลเข้าศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ปีการศึกษา 63 รอบ 2
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
  • เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563
  • เปลี่ยนแปลงกําหนดการการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
  • ประกาศรับสมัคร (รับสมัครถึง 13 มีนาคม 2563)