UP - การผังเมือง

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตร นี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้านการผังเมืองด้วยอุดมการณ์ที่จะ พัฒนาชุมชน เมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้ง การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งใน ประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การกำหนดแผนหรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำผังกายภาพซึ่งเน้นการวางแผนการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการการจัดการพื้นที่เมือง และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนา ประเทศให้มีความยั่งยืนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองจึงมีความสำคัญยิ่งเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และระบบนิเวศน์ในปัจจุบันให้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติวิชาชีพการผังเมืองตามมาตรฐานสากล
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการศึกษาทางวิชาชีพการ ผังเมืองในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบัน วิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนา ประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิด กระบวนการสร้างสรรค์งานการผังเมืองที่มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้มุ่งพัฒนา ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเป็นนักวางแผนภาคและเมืองที่มีคุณภาพสูง มุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้านการวางผังเมืองและการวางแผน พัฒนา ด้วยอุดมการณ์ที่จะพัฒนาชุมชนเมือง และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพการผังเมืองขั้นสูง เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการวางแผนพัฒนา โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาตรีใน หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันรวมทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองและภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์ ส่งผลให้การออกแบบสถาปัตยกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพจึงมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และระบบ นิเวศน์ในปัจจุบันให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
  1. มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในระดับสากลสู่วงการวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองและการวางแผนพัฒนาเมือง
  2. มีฐานความรู้ความสามารถในระดับกว้าง พร้อมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกในวิชาการและวิชาชีพการผังเมืองและวางแผน พัฒนาเมือง
  3. มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาการและวิชาชีพในการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างบูรณาการ
  4. มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพให้เป็นที่ เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร