RD - นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านวิทยาการจัดการ และบริหารธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อม กับการพัฒนาสหวิทยาการจัดการ ระหว่างศาสตร์สถาปัตยกรรม และศาสตร์บริหารธุรกิจ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สถาปนิก ที่เน้นการพัฒนาโครงการเชิงสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน สู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมาย รูปลักษณ์การตลาด สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ แก่ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองเป็นทั้งสถาปนิก และนักพัฒนาโครงการ (Developer) ร่วมทั้งสองอย่างไป พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับ ความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีการศึกษาความ เป็นไปได้ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศในปัจจุบัน (รวม 150 หน่วยกิต ในช่วงเวลาการศึกษา 4 ปี) โดยอยู่ภายใต้กรอบของการส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามแนวทางและปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อการ เตรียมความพร้อมทางวิชาการ สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอื่นๆ ที่จะสามารถเลือกได้ 3 แนว ทาง คือ
 1. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch)
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปฏิบัติวิชาชีพนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ
 3. ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ได้อย่างมีศักยภาพ โดยทั่วไปผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษานั้น จะต้องผ่านการศึกษาในหลักสูตร ที่เน้นทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนวิชาศึกษาทั่วไป, ส่วนวิชาเฉพาะ และส่วนวิชาเลือกเสรี จึงมีวัตถุประสงค์ที่เด่นชัด ดังต่อไปนี้
  • เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติทางวิชาชีพสถาปนิก ที่มีความรู้ครอบคลุมต่อการดำเนินงาน วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับตามมาตรฐานสากล
  • เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งสู่ทางเลือกเฉพาะทางขั้นสูง ทั้งในการปฏิบัติวิชาชีพ และการศึกษาระดับมหาบัณฑิต
  • เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในเชิงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และพัฒนาประเทศชาติด้วยความ รับผิดชอบที่ดี และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปรัชญา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมี เป้าหมายที่จะผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถสูงในการสร้างสรรค์ด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน จนสามารถช่วยนำพาการพัฒนาโครงการให้บรรลุ เป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางบริบท ที่มีการแข่งขันสูงใน ยุคโลกาภิวัตน์โดยดำเนินการศึกษาด้วยวิถีแห่งสหวิทยาการตามปรัชญาแรกเริ่มของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับการ แก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนาที่ ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้
ความสำคัญ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและงบประมาณในการลงทุนสูง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มักเป็น การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน เพราะมักมุ่งเน้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเป็นหลัก และมักดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านซึ่งขาดความสามารถเชิงบูรณาการในการคิดเชื่อมโยงและขาดความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาในหลายมิติ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็น ส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดสภาพวิกฤติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ หลักสูตรฯ จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ทาง ด้านการจัดทำโครงการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องขอบเขตวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในเชิงสถาปัตยกรรม อีกทั้งยัง เป็นแหล่งค้นคว้าและวิจัย เพื่อสนับสนุนวิทยาการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วมหาบัณฑิตจะมีองค์ความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อม ควบคู่กับความสามารถด้านธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างบูรณาการ
 2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่พร้อมในการแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความเข้าใจการแก้ปัญหาในหลายมิติ และช่วยนำพาโครงการให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสมดุลและยั่งยืน
 3. มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ และพัฒนาประเทศชาติ
 4. มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่การบูรณาการงานวิจัย ที่สามารถช่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร