RD - สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรุจน์ สมโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท คงพุนพิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

อาจารย์ ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

อาจารย์ ดร. ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์ ดร. อาลิตา ฉลาดดี