IA - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณาจารย์

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ (ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ

อาจารย์ ดร. อัศวิน โรจน์สง่า

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่

ณธิดา วงศ์จันทร์ เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน