IA - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ (รักษาการประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

อาจารย์ ดร. อัศวิน โรจน์สง่า

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่

ณธิดา วงศ์จันทร์ เลขานุการ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน