IA - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Interior Architecture Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ชื่อย่อ สน. บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Interior Architecture
ชื่อย่อ B.I.A.