AR - สถาปัตยกรรม

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ตาระกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ

รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

อาจารย์ ดร.พชร สุวัณณทัพพะ