คณาจารย์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬวดี สันทัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ

รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

อาจารย์ธนากร ตาระกา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ (รักษาการประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

อาจารย์ ดร. อัศวิน โรจน์สง่า

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

สาขาวิชาการผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ ประธานสาขาวิชาการผังเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิษา สหวัชรินทร์ ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

รองศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

อาจารย์ณัฐวดี เตมียกุล

สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท คงพุนพิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

อาจารย์ ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

อาจารย์ ดร. ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์อาลิตา ฉลาดดี

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง UDDI

อาจารย์ ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ (ผอ. (หลักสูตรนานาชาติ))

Dr.Adrian Yat Wai Lo

Instructor Federico Puggioni

Assoc. Prof. Paola Rizzi

Instructor Terdpong Boonpan

โครงการหลักสูตรการจัดการการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี DBTM

Asst. Prof. Asan Suwanarit, Founder

Asst. Prof. Archan Boonyanan, Ph.D., Director

Jitiporn Wongwatcharapaiboon, Ph.D.

Renato Kern, Associate Director

Isaac Adam Jamieson, Ph.D., Associate Director

Surapit Promsit, Ph.D., Lecturer

Asst. Prof. Akapan Thienthaworn, Ph.D., Lecturer

Massimo Ingegno, Lecturer

Alexader Lehmann, Lecturer

Hyun Wook Hwangbo, Ph.D., Lecturer

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ISBE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย (ประธานหลักสูตร)

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬวดี สันทัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้เชี่ยวชาญ

อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย)

Associate Professor Kim Neil Irvine, Ph.D. (Bualuang Fellow)

Associate Professor Koen De Wandeler, Ph.D. (Bualuang Fellow)