คณาจารย์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬวดี สันทัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ

รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

อาจารย์เชษฐา พลายชุม

อาจารย์ธนากร ตาระกา

อาจารย์เนตรี วรรณเทพสกุล

อาจารย์พัฒนา รัตนนาวาทอง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

สาขาวิชาการผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ ประธานสาชาวิชาการผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิษา สหวัชรินทร์ ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

รองศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรุจน์ สมโสภณ ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

อาจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

อาจารย์ ดร. ชมพูนุท คงพุนพิน

อาจารย์ ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์อาลิตา ฉลาดดี

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง UDDI

อาจารย์ ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ (รักษาการ ผอ. (หลักสูตรนานาชาติ))

Instructor Federico-Puggioni

Instructor Terdpong Boonpan

โครงการหลักสูตรการจัดการการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี DBTM

Asst. Prof. Asan Suwanarit, Founder

Asst. Prof. Archan Boonyanan, Ph.D., Co-founder

Jitiporn Wongwatcharapaiboon, Ph.D., Director

Asst. Prof. Akapan Thienthaworn, Ph.D., Associate Director

Isaac Adam Jamieson, Ph.D., Associate Director

Surapit Promsit, Ph.D., Lecturer

Massimo Ingegno, Lecturer

Alexader Lehmann, Lecturer

Renato Kern, Lecturer

Ciara Green, Lecturer

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ISBE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย ผู้อำนวยการโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ วรรณคนาพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูลู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะฯ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย)

อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย)

Associate Professor Hwan Yong Kim, Ph.D (Bualuang Fellow)

Associate Professor Kim Neil Irvine, Ph.D. (Bualuang Fellow)

Assistant Professor Dr. Koen De Wandeler (Bualuang Fellow)