คณาจารย์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์

รองศาสตราจารย์ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

รองศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

รองศาสตราจารย์ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาวี บุษยรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิชาย พันธุ์ไพโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ตาระกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร ทองอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤฒิพร ลพเกิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ

อาจารย์ ดร.วิญญู อาจรักษา

อาจารย์พชร สุวัณณทัพพะ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ (ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร รมยานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ

อาจารย์ ดร. อัศวิน โรจน์สง่า

อาจารย์นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

สาขาวิชาการผังเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์ ประธานสาขาวิชาการผังเมือง

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ คงอ้วน

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

รองศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี (ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิษา สหวัชรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว

อาจารย์ณัฐวดี เตมียกุล

สาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล (ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท คงพุนพิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรุจน์ สมโสภณ

อาจารย์ ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

อาจารย์ ดร. ธรรม์ เด่นดวง

อาจารย์ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน

อาจารย์ ดร. อาลิตา ฉลาดดี

โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง UDDI

Dr.Adrian Yat Wai Lo (Director of Urban Design and Development (International Pogram))

Instructor Federico Puggioni

Instructor Terdpong Boonpan

โครงการหลักสูตรการจัดการการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี DBTM

Asst. Prof. Asan Suwanarit, Founder

Asst. Prof. Archan Boonyanan, Ph.D., Director

Assistant Professor Jitiporn Wongwatcharapaiboon, Ph.D.

Renato Kern, Associate Director

Isaac Adam Jamieson, Ph.D., Associate Director

Surapit Promsit, Ph.D., Lecturer

Asst. Prof. Akapan Thienthaworn, Ph.D., Lecturer

Massimo Ingegno, Lecturer

Alexader Lehmann, Lecturer

Hyun Wook Hwangbo, Ph.D., Lecturer

สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ISBE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย (ประธานหลักสูตร)

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

รองศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

ผู้เชี่ยวชาญ

Associate Professor Kim Neil Irvine, Ph.D. (Bualuang Fellow)