เกี่ยวกับเรา

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ประธานกรรมการ

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศและภาคีสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการองค์ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิพร ลพเกิด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคารและเทคโนโลยี

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรา สุขียศ

รักษาการ ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ประธานสาขาวิชาการผังเมือง กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิษา สหวัชรินทร์

ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

สภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร รมยานนท์

กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสยามระฐ คงทแง

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

เลขานุการคณะฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง

ผู้ช่วยเลขานุการ