เกี่ยวกับเรา

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ประธานกรรมการ

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัส ศรีวณิช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการองค์ความรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิพร ลพเกิด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิพร สัมพันธารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.จิฐิพร วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์อาทิตย์ ฉัตรโพธิ์ทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารอาคารและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ตาระกา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประธานสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ

อาจารย์เพชร จิตต์สุวรรณ

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ประธานสาขาวิชาการผังเมือง กรรมการ

รองศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี

ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สุวรรณชัยสกุล

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรรมการ

สภาอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร รมยานนท์

กรรมการสภาอาจารย์ กรรมการ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางมาลี อินทร์ประเสริฐ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

เลขานุการคณะฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานคณบดี) ผู้ช่วยเลขานุการ