เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
ปี 2541 – 2546 ผอ.โครงการ
ปี 2546 – 2552 คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติรักษ์ ประเสริฐสุข
ต.ค. 2552 – ต.ค. 2555

รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
พ.ย. 2555 – ต.ค. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน