ISBE - สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย (ประธานหลักสูตร)

ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ ประเสริฐสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจ ตันติศิรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ นทกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิขิตอนุภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

เจ้าหน้าที่

มณทิชา รื่นสุข (เลขานุการประจำหลักสูตร)

วริษา สุทธิลักษณ์ (ผู้ช่วยเลขานุการประจำหลักสูตร)