Career Services

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง ซึ่งใช้ในการสมัครงาน วัตถุประสงค์ของ RESUME ที่สำคัญ คือ การแนะนำตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั้น RESUME จึงเป็นเอกสารสำคัญใน การนำเสนอตัวเองเพื่อการสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการ องค์ประกอบของ RESUME อาจแบ่งได้เป็น 7 ส่วน ดังนี้ ประวัติส่วนตัว (Personal Information) ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล น้ำหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตำแหน่งต้องใช้) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ) ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลำดับจากสูงสุด) ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี (ถ้ามีเกียรตินิยม ใส่ด้วย) ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม ทุนการศึกษา ที่ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน …

วิธีเขียนเรซูเม่สมัครงานให้น่าสนใจพร้อมตัวอย่าง(eng)

จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตำแหน่งงาน หรือเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัคร ส่วนนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตำแหน่งงาน