Announcement

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งข้อเสนอ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ(eng)

เมนูข่าวและกิจกรรม ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวจากสื่อมวลชน จดหมายข่าว ประกาศ รายงานประจำปี   ข่าวและกิจกรรม ประกาศ ประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่ ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ sketch ภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน ภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบให้กับนักศึกษาในการปรับตัวสำหรับการเรียนวิชาพื้นฐานใน ชั้นปีที่ 1 และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้กับนักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายในคณะฯ ได้แก่ อาจารย์เชษฐา พลายชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร ทองอรุณ อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และศิษย์เก่า 2 ท่าน ได้แก่ คุณวิชัย เหล่าพาณิชย์กุล และคุณทรัพย์มณี ชัยแสนสุข เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายและร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมการเขียนแบบด้วยมือ อีกทั้งยังมีนักศึกษาฝ่ายการนักศึกษา …

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งข้อเสนอ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ(eng)

เมนูข่าวและกิจกรรม ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวจากสื่อมวลชน จดหมายข่าว ประกาศ รายงานประจำปี   ข่าวและกิจกรรม ประกาศ ประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่ ฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการ sketch ภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน ภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเข้าใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านการออกแบบให้กับนักศึกษาในการปรับตัวสำหรับการเรียนวิชาพื้นฐานใน ชั้นปีที่ 1 และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้กับนักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายในคณะฯ ได้แก่ อาจารย์เชษฐา พลายชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร ทองอรุณ อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย และศิษย์เก่า 2 ท่าน ได้แก่ คุณวิชัย เหล่าพาณิชย์กุล และคุณทรัพย์มณี ชัยแสนสุข เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายและร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรมการเขียนแบบด้วยมือ อีกทั้งยังมีนักศึกษาฝ่ายการนักศึกษา …