Circle of Leaning

Circle of Leaning

เป็นแนวคิดที่ต้องการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบใหม่ให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือของภาคการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และบ่มเพาะทักษะการคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบ ผ่านการเสนอหัวข้อ โครงงาน การวิจัยและพัฒนา การสร้างต้นแบบ ที่นำไปสู่การคัดเลือกเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านการค้าต่อไป