ISBE - Integrated Science of Built Environment

Information

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางวิชาการพร้อมศักยภาพการวิจัยระดับสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ทั้งทางกว้าง เชิงบูรณาการและทางลึกเฉพาะสาขาวิชา ตามมาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพระดับสากล สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และปรัชญาของการอุดมศึกษา เพื่อให้มีขีดความ สามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ มีความสามารถในการพัฒนาวิชาการด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมถึงเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมข องชาติ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อสังคม และเปี่ยมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
ความสำคัญ
ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการที่จะเพิ่มการศึกษาในขั้นสูงและเน้นกระบวนการวิจัยมากขึ้น เช่น การศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และมีเป้าหมายที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยของประเทศ โดยมีการส่งเสริมให้ขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพและ มาตรฐานการวิจัย เน้นการผลิตนักวิจัย และผลงานวิจัย แม้ว่าอาจารย์จะต้องทำวิจัยอยู่แล้ว แต่การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกย่อมจะช่วย เพิ่มจำนวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์และผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
  1. มีความรู้ความสามารถขั้นสูง โดยมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่อย่างอิสระ มีความสามารถในวางแผนและดำเนินงาน วิจัยจนแล้วเสร็จ และผลิตผลงานวิจัยที่มีความเป็นต้นแบบที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ในระดับสูง และนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ซึ่ง ได้แก่ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาเชิงกว้างและเชิงลึกในสาขาวิชาที่สนใจ และสามารถบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
Tuition fee for International Ph.D. Students (estimation)