ห้องปฏิบัติการออกแบบ

Design Future Lab
Design Future Lab เกิดขึ้นจากคำถามที่ว่าประเทศไทยจะก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร ? ในโลกที่แข่งขันด้วยนวัตกรรม เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การออกแบบซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียบเรียงความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมทั้งการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในต่างประเทศ แนวคิดดังกล่าวนี้สามารถสร้างเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกจัดให้เป็น 3 อันดับประเทศชั้นนำทางด้านนวัตกรรมของโลก ความท้าทายที่สำคัญที่สุดการเตรียมประชากรของประเทศ ให้มีแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์ ทักษะในการวิจัยและพัฒนา และมุมมอง ทางด้านธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต Design Future Lab เป็นแนวคิดที่ต้องการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบใหม่ให้กับนักศึกษา โดยความร่วมมือของภาคการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นที่ทางความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และบ่มเพาะทักษะการคิดค้นนวัตกรรมการออกแบบ ผ่านการเสนอหัวข้อ โครงงาน การวิจัยและพัฒนา การสร้างต้นแบบ ที่นำไปสู่การคัดเลือกเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านการค้าต่อไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาทางด้านการออกแบบบนพื้นฐานการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นที่รู้จักในทิศทางการเรียนการสอนบนพื้นฐานตรรกะทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีหลักสูตรครอบคลุมศาสตร์ทางด้าน สถาปัตยกรรม การออกแบบฃุมฃนเมือง การผังเมือง และการจัดการออกแบบ ที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่สังคมแห่งอนาคต โครงการว่า Design Future LAB เป็นพื้นที่ทางความคิดเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการมองเห็นปัญหาในโลกแห่งอนาคตอย่างมีองค์รวม สามารถนำความรู้ในการออกแบบและความคิดเชิงสร้างสรรค์มาผนวกกับความรู้และทักษะในการจัดการและความคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อคิดค้น นวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียนให้นักศึกษาจากหลากหลายสาขา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการ และศิษย์เก่า อันจะสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างแท้จริง
รายละเอียดโครงการ
เป็นโครงการที่จัดในลักษณะกิจกรรมนอกหลักสูตร ดำเนินการโดยกลุ่มนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ศิษย์เก่าและเครือข่ายจากภาคธุรกิจ โดยการ ดำเนินงานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1. การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของ Design Future LAB และการสร้างทีมงานนักศึกษา
 2. การทำ Pilot Project โดยทีมงานนักศึกษาภายในคณะฯ
 3. การเปิดรับข้อเสนอโครงการในระดับคณะฯ โดยทีมงานนักศึกษาภายในคณะฯ จากสาขาต่างๆ อย่างน้อย 3 สาขาวิชา
 4. การเปิดรับข้อเสนอโครงการในระดับมหาวิทยาลัย โดยทีมงานนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่สนใจ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จะร่วมสนับสนุนพื้นที่และภาคีทางด้านวิชาการในการให้ความเห็นต่อโครงการนักศึกษา เชื่อมโยงแหล่งทุนในการทดลองและสร้างผลิตภัณฑ์ ต้นแบบในครั้งนี้
พื้นที่ใช้สอยของโครงการมีลักษณะการใช้งานพื้นที่สามารถแบ่งออกเป็น
 1. พื้นที่ Co-working Space
 2. พื้นที่ Experimental Space สำหรับทดลองนวัตกรรมต้นแบบ
 3. พื้นที่จัดแสดง exhibition space
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
 1. เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่มุมมองทางด้านวิชาการในศาสตร์ของการออกแบบ
 2. เรียนรู้ผ่านจากการทำงานจริง
 3. สร้างโครงข่ายในวงการธุรกิจ องค์กรภาครัฐและภาควิชาการ ซึ่งจะก่อประโยชน์อย่างสูงสังคม
 4. โอกาสในการสร้างโครงข่ายทางด้านวิชาการและธุรกิจ ซึ่งจะก่อประโยชน์อย่างสูงแก่นักศึกษาในการศึกษาต่อและการทำงานในอนาคต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ต่อยอดความคิด และเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ทางด้านวิชาการศาสตร์ทางด้านการออกแบบรวมกับภาคธุรกิจ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ โครงการฯ และคณะฯ ให้เป็นที่รู้จัก