สิ่งตีพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ

Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)

About the Journal
The Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS), is a peer-reviewed journal covering all areas of architecture; interior architecture; landscape architecture; urban design planning and development; real estate management and development; design related issues, launched in 2002.
  Print ISSN: 1905-2022
  Start year: 2002
  Issues per year: 2 Issues (Issue 1 January – June, and Issue 2 July – December)
  Language: English
  Publication: Publish in advance while in working process Publication fee: NO Article Submission Charges & NO Article Processing Charges (APC)
  Free access: Immediate
  Statistics 2021:

  International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)

  About the Journal
  International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT), is an international peer reviewed journal exclusively devoted to original research in architectural technological applications. The journal welcomes contributors in the field of "Building", "Urban" "Interior" and "Landscape" environment to showcase the cutting-edge "Technology" in architectural research. The direction and structure of this journal are unique and fit both academic and professional architects needs. Each article will be divided into two main parts including "Theory" and "Applications". The former focuses on theoretical research of authors' expertise, while the latter allows authors to discuss the architectural applications utilized his/her 'practice-oriented' research. This will provide the target audiences, the architects community, the tailored 'scientific' journal papers where architects can contribute and pass their ideas to the fellow architects and as the learning forum for architects to expose to new ideas and knowledge.
   Print ISSN: 2228-9135
   Start year: 2011
   Issues per year: 2 Issues (Issue 1: January-June, and Issue 2: July-December)
   Language: English
   Publication fee: NO Article Submission Charges & NO Article Processing Charges (APC)
   Free access: Immediate
   BUILT website: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/BUILT/index
   Statistics 2021:

   รายงานการประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC)

   รายงานการประชุมวิชาการ BERAC (Proceedings) ประกอบด้วยผลงาน ที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ซึ่งครอบคลุมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ ทางด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ งานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์: www.berac.tds.tu.ac.th
   ตำราของคณาจารย์ภายในคณะ
   การบริหารจัดการชุมชนเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Economics of Built Environment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน ความปรุโปร่ง (Transparency) โดย Colin Rowe และ Robert Slutzky แปลโดย อาจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์ ความหมายของการก่อสร้าง (Ontolgoy of Constuction by Gevork Hartoonian) แปลโดย อาจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์