สิ่งตีพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ของคณะ

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)
JARS เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้าน สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศการผังเมือง การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภูมิสถาปัตยกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์: JARS
International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology
เป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการประยุกต์ที่เกี่ยว ข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในสาขาอาคาร การผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และ ภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงถึงความนำสมัยทางด้านเทคโนโลยี ในงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม บทความแต่ละบทความจะมีเนื้อหา แบ่งออกเป็น “ทฤษฎี” และ “การนำไปประยุกต์ใช้” ในส่วน “ทฤษฎี” จะเน้นการวิจัยเชิงทฤษฎีที่ตรงกับความชำนาญของผู้เขียนบทความ และในส่วน “การนำไปประยุกต์ใช้” จะเน้นให้ผู้เขียนบทความอภิปรายผลการนำไปประยุกต์ใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรม การนำเสนอเนื้อหาทั้งด้านทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ใช้นี้ ทำให้ BUILT เป็นวารสารวิชาการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สถาปนิกสามารถต่อ ยอดองค์ความรู้ และนำเสนอแนวความคิดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ของสถาปนิกได้อีกด้วย

เว็บไซต์: BUILT
รายงานการประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC)
รายงานการประชุมวิชาการ BERAC (Proceedings) ประกอบด้วยผลงาน ที่เกี่ยวข้องทางด้านสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ซึ่งครอบคลุมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานการออกแบบ และผลงานวิทยานิพนธ์ ทางด้านทฤษฎีและการออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีอาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ งานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การจัดการออกแบบนิทรรศการศิลป์ การผังเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์: www.berac.tds.tu.ac.th
ตำราของคณาจารย์ภายในคณะ

การบริหารจัดการชุมชนเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ วิเชียรน้อย เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Economics of Built Environment) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน ความปรุโปร่ง (Transparency) โดย Colin Rowe และ Robert Slutzky แปลโดย อาจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์ ความหมายของการก่อสร้าง (Ontolgoy of Constuction by Gevork Hartoonian) แปลโดย อาจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์