เกี่ยวกับเรา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
คุณประทีป ตั้งมติธรรม
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช
คุณวรรณพร พรประภา
คุณพุทธพร แสงรัตนเดช
คุณกมลนัย ชัยเฉนียน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

(วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์

(คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล ตันติวนิช

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญ์ บุญญานันต์

(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

(เลขานุการคณะฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิศากร ติยะวัฒน์

(หัวหน้างานสำนักงานคณบดี)

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง

(เลขานุการคณบดี)