เกี่ยวกับเรา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
คุณประทีป ตั้งมติธรรม
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช
คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา
คุณพุทธพร แสงรัตนเดช
คุณกมลนัย ชัยเฉนียน
คุณสุทธิพร จันทวานิช

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พฤหัส ต่ออุดม

(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

(รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

(รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ)

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

(เลขานุการคณะฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงานคณบดี)