เกี่ยวกับเรา

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

(คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง)

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
คุณประทีป ตั้งมติธรรม
คุณพิศิษฐ์ โรจนวานิช
คุณวรรณพร พรประภา
คุณพุทธพร แสงรัตนเดช
คุณกมลนัย ชัยเฉนียน
คุณสุทธิพร จันทวานิช

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล

(คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

(วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์)

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล

(รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี จารีมิตร

รองคณบดีฝ่ายบริหารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร กลิ่นมาลัย

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

(รองคณบดีฝ่ายการคลังและงบประมาณ)

เลขานุการ

นางสาววรปรียา บัณฑิตพุฒ

(เลขานุการคณะฯ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนิดา จันทร์เรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (เลขานุการคณบดี)