งานประชุมวิชาการ

BERAC Built Environment Research Associates’ Conference (BERAC)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จัดการประชุมวิชาการที่เรียกว่า BERAC หรือ Built Environment Research Associates’ Conference เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ (academic forum) สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ที่เป็นงานวิจัย ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 12th BUILT ENVIRONMENT RESEARCH ASSOCIATES CONFERENCE, #BERAC2021

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ นำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ Uncertain Futures: Envisioning Resilient Environments ใน 6 สาขา ดังนี้ 1. Architectural Design and Management for Future Environments 2. Social Science / Urban Planning and Design for Resilient Cities 3. Smart Technologies for Uncertain Environments 4. Energy efficiency and climate mitigation for future built environments 5. Real Estate Development for sustainable development 6. Design Management in Future Developments

โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เอกสารรายละเอียดและกำหนดการ Click

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  • โทรศัพท์: 02-986-9605-6 ต่อ 3034
  • เว็บไซต์: https://www.berac.tds.tu.ac.th/submission
  • Email: berac_tds@ap.tu.ac.th