บริการการศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอน

ตารางสอบ

แบบฟอร์มต่างๆ

ใบกระจายโครงสร้าง หลักสูตร 61 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี งานบริการการศึกษา ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2
  • คุณกัณญา สุดงาม (พี่หรั่ง) โทร 0-2986-9605-6 # 3016
  • คุณณัฐพร พัฒนะพรหมมาส (พี่ปอง) โทร 0-2986-9605-6 # 3014
  • ติดตามความเคลื่อนไหว

    Facebook เพื่อนวิชาการ สถาปัตย์ มธ.