UP - การผังเมือง

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการผังเมืองที่สนใจวิชาโทรัฐศาสตร์
ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะรัฐศาสตร์ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาโท (Minor) ระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักการเมืองการปกครองและการวางผังเมือง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและภูมิภาค นักศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต สามารถเลือกวิชาโทของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ โดยต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจำนวน 15 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้  

ร. 211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

PO211 Introduction to Political Science จำนวน 3 หน่วยกิต

ร. 241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ

PO241 Introduction to Public Administration จำนวน 3 หน่วยกิต

ร. 361 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง *** (วิชาบังคับก่อน: ร.211 และ ร.241)

PO361 Public Policy and Governance จำนวน 3 หน่วยกิต

ร. 368 นโยบายและการจัดการเมือง ***(วิชาบังคับก่อน: ร.241)

PO368 Urban Policy and Management จำนวน 3 หน่วยกิต

ร. 420 กฎหมายปกครอง (วิชาบังคับก่อน: ร.211)

PO420 Administrative Law จำนวน 3 หน่วยกิต  
ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและสมัคร ดังนี้