IA - สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

แผนการศึกษา

ชื่อหลักสูตรและปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Interior Architecture Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
ชื่อย่อ สน. บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Interior Architecture
ชื่อย่อ B.I.A.