ระดับปริญญาตรี


  หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ  

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS63 ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ
รอบที่ 1 (Portfolio) AR 2 - 16 ธ.ค. 62 คลิก ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร คลิก งานออกแบบตามโจทย์ที่กำหนด (AR และ LN) 10 คน
IA 5 คน
LN 7 คน
RD 10 คน
UP ไม่เปิดรับ
รอบที่ 2 ไม่เปิดรับ
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ทุนอันดับ1 TCAS63 AR 17 - 27 เม.ย. 63 คลิก ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร 99 คน
IA 39 คน
LN 25 คน
RD 36 คน
UP 44 คน
รอบที่ 4 (Admission) AR 7-20 พ.ค. 63 คลิก ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร สาขาวิชาละ 6 คน รวม 30 คน
IA
LN
RD
UP
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) AR ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ
IA
LN
RD
UP
หมายเหตุ: (AR คือ วท.บ. สถาปัตยกรรม), (IA คือ สน.บ.), (LN คือ ภ.สถ.บ.), (RD คือ วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), (UP คือ ผ.บ.)
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) Urban Design and Development (International Program) ดังนี้
Round Apply Total
Inter Portfolio 1 1st November 2019 - 10th January 2020 8
Inter Portfolio 2 11th January - 21st March 2020 8
Inter Program – admission 1 22nd March - 6th April 2020 4
Inter Program – admission 2 7th April - 28th May 2020 4
TCAS round 3 Admission 1 17th - 27th April 2020 3
TCAS round 4 Admission 2 7th - 20th May 2020 3
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) เปิดรับตามระบบ TCAS 2020 ดังนี้
รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร จำนวนรับสมัคร
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) 17 - 27 เม.ย. 2563 60 คน

รายละเอียดการรับสมัคร