ระดับปริญญาตรี


  หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ  

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS63 ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ
รอบที่ 1 (Portfolio) AR 2 - 16 ธ.ค. 62
คลิก ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร
คลิก งานออกแบบตามโจทย์ที่กำหนด (AR และ LN)
10 คน
IA 5 คน
LN 7 คน
RD 10 คน
UP ไม่เปิดรับ
รอบที่ 2 ไม่เปิดรับ
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) AR 17 - 27 เม.ย. 63 99 คน
IA 39 คน
LN 25 คน
RD 36 คน
UP 44 คน
รอบที่ 4 (Admission) AR 7-20 พ.ค. 63
คลิก ดูรายละเอียด
เอกสารในการสอบสัมภาษณ์
พร้อมตรวจสอบกำหนดการ
สาขาวิชาละ 6 คน
รวม 30 คน
IA
LN
RD
UP
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) AR ยังไม่ระบุ ยังไม่ระบุ
IA
LN
RD
UP
หมายเหตุ: (AR คือ วท.บ. สถาปัตยกรรม), (IA คือ สน.บ.), (LN คือ ภ.สถ.บ.), (RD คือ วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), (UP คือ ผ.บ.)
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) เปิดรับจำนวน 3 รอบ ดังนี้
รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร
รอบที่ 1 20 ต.ค. 2561 - 7 ม.ค. 2562
รอบที่ 2 8 ม.ค. - 20 มี.ค. 2562
รอบที่ 3 21 เม.ย. - 15 พ.ค. 2562
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) เปิดรับตามระบบ TCAS 2020 ดังนี้
รอบรับสมัคร ช่วงเวลารับสมัคร จำนวนรับสมัคร
รอบที่ 1 (Porfolio) 2 - 16 ธ.ค. 2562 60 คน
รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) 17 - 27 เม.ย. 2563 30 คน

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS62 รอบ5 (รับตรงอิสระ)