ระดับปริญญาตรี


  หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ  

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS65 ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ
รอบที่ 1.2 (Portfolio 2) [Download โจทย์เพิ่มเติม สาขา AR IA LN] AR 15 ธ.ค. 64- 10 ม.ค. 65 10 คน
IA 5 คน
LN 7 คน
RD 10 คน
UP ไม่เปิดรับ
รอบที่ 2 โควต้า (Quota) ดูรายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัครที่ www.tuadmissions.in.th
รอบที่ 3 (Admission) AR 2 - 12 พ.ค. 65
สมัคร mytcas.com
90 คน
IA 40 คน
LN 28 คน
RD 30 คน
UP 50 คน
หมายเหตุ: (AR คือ วท.บ. สถาปัตยกรรม), (IA คือ สน.บ.), (LN คือ ภ.สถ.บ.), (RD คือ วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), (UP คือ ผ.บ.)
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) Urban Design and Development (International Program) ดังนี้
Round Apply Total
Inter Portfolio 1 4th October 2021 – 15th November 2021 10
Inter Portfolio 2 4th January – 14th February 2022 5
Inter Program Admission 1 1st – 21st March 2022 5
Inter Program Admission 2 2nd – 9th May 2022 5
TCAS 3 (Admission) 2nd – 12th May 2022 5
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) เปิดรับตามระบบ TCAS 2022 ดังนี้
Round Apply Total
TCAS 1.2 (Portfolio) 15 December 2021 - 10 January 2022 75
TCAS 3(Admission) 2-10 May 2022 15
TCAS 4 (Direct Admission ) - -

รายละเอียดการรับสมัคร