ระดับปริญญาตรี


  หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ  

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS64 ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ
รอบที่ 1.2 (Portfolio 2) (โจทย์เพิ่มเติม AR / IA / LN) AR 5 - 19 ม.ค. 64 10 คน
IA 5 คน
LN 7 คน
RD 10 คน
UP ไม่เปิดรับ
รอบที่ 2 ไม่เปิดรับ
รอบที่ 3.1 (Admission 1) AR 7 - 15 พ.ค. 64 99 คน
IA 39 คน
LN 25 คน
RD 36 คน
UP 44 คน
รอบที่ 3.2 (Admission 2) AR 7 - 15 พ.ค. 64 สาขาวิชาละ 6 คน รวม 30 คน
IA
LN
RD
UP
หมายเหตุ: (AR คือ วท.บ. สถาปัตยกรรม), (IA คือ สน.บ.), (LN คือ ภ.สถ.บ.), (RD คือ วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), (UP คือ ผ.บ.)
หลักสูตรนานาชาติ
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) Urban Design and Development (International Program) ดังนี้
Round Apply Total
Inter Portfolio 2 (Apply now click here) 4th January 2021 – 21st February 2021 15
Inter Program – admission 1 1st March 2021 – 1st April 2021 10
TCAS round 3 Admission 1 7th May 2021 – 15th May 2021 2
TCAS round 3 Admission 2 7th May 2021 – 15th May 2021 3
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) เปิดรับตามระบบ TCAS 2021 ดังนี้
Round Apply Total
TCAS 1.2 (Portfolio) 5-19 January 2021 70
TCAS 1.2 (Academic Olympiads) 5-19 January 2021 5
TCAS 3.1 (Admission) 7-15 May 2021 15

รายละเอียดการรับสมัคร