ระดับปริญญาตรี


หลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มุ่งเน้นที่จะการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิด ฝีมือการออกแบบและการวิจัย ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่โลกยุคใหม่ในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ

กำหนดการรับสมัคร แบ่งตามหลักสูตรการสอน ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย รับตามระบบ TCAS67 ดังนี้
รอบรับสมัคร สาขาวิชา ช่วงเวลาการรับสมัคร จำนวนรับ (คน)
รอบที่ 1 (Portfolio)
  ประกาศและเกณฑ์การรับสมัคร
   >>Download โจทย์เพิ่มเติม<<
   AR 1-21 พ.ย. 66 40
   IA 30
   LN 20
   RD 20
   UP ไม่เปิดรับ
   รอบที่ 2 (Quota) โรงเรียนสาธิต มธ AR 1-18 มี.ค. 67 5
   IA
   LN
   RD
   UP
   รอบที่ 2 (Quota) โครงการโควต้าพื้นที่ AR 1-18 มี.ค. 67 19
   IA 4
   LN 9
   RD 7
   UP 9
   รอบที่ 3 (Admission) AR 6-12 พ.ค. 67
   สมัคร mytcas.com
   40 (รับเพิ่ม 25) รวม 65
   IA 10 (รับเพิ่ม 12) รวม 22
   LN 5 (รับเพิ่ม 13) รวม 28
   RD 12 (รับเพิ่ม 21) รวม 33
   UP 40 (รับเพิ่ม 12) รวม 52
   หมายเหตุ: (AR คือ วท.บ. สถาปัตยกรรม), (IA คือ สน.บ.), (LN คือ ภ.สถ.บ.), (RD คือ วท.บ. สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์), (UP คือ ผ.บ.)
   โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับตามระบบ TCAS 2024 ดังนี้
   TCAS67 Round Application Schedule No. of Intake Online Application
   TCAS 1 Portfolio 1-21 Nov 2023 43 tuadmission
   Inter-Program Portfolio 2 15 Jan – 28 Feb 2024 30 click to apply
   Inter-Program Admission 1 1 - 25 April 2024 5 dbtm@ap.tu.ac.th
   TCAS 2 Quota 1-18 Mar 2024 7 dbtm@ap.tu.ac.th
   TCAS 3 Admission 6 - 12 May 2024 5 mytcas.com