ประกาศ

บรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ ” Waterfront Revitalisation Stereotypes

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ ” Waterfront Revitalisation Stereotypes: An uneasy negotiation between historic preservation and contemporary development in three Asian projects ”

Lecture Series ในหัวข้อ ” Time Management “

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ Lecture Series ในหัวข้อ ” Time Management “