จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มีความประสงค์จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเจาะจง จำนวน 1 รายการ
โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ ดังนี้

  • ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ