จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องบรรยายและห้องเรียนสัมมนา จำนวน 23 ชุด
โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

  • ประกาศ

  • TOR

  • ราคากลาง

  • ใบเสนอราคา