AR - สถาปัตยกรรม

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการจัดการ เพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ หลักสูตรนี้ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะพัฒนาตัวเองเป็นสถาปนิกต่อไป โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ใฝ่รู้ พร้อมที่จะ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมทั้ง การขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งใน ประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้การออกแบบสถาปัตยกรรม เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างมี คุณภาพ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจึงมีความสำคัญยิ่ง ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมชีวิต ความเป็นอยู่ของมนุษย์และระบบนิเวศน์ในปัจจุบันให้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในระดับมหาบัณฑิตตามมาตรฐานสากล
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอที่จะพัฒนาสู่ทางเลือกเฉพาะทางในการศึกษาทางวิชาชีพในระดับมหาบัณฑิตต่อไป
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบัน วิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทั้งตนเองและ สังคมอย่างสร้างสรรค์
  5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในวงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม เน้นความรู้ความสามารถ เฉพาะทางในด้านต่าง ๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งาน สถาปัตยกรรมให้กับสังคมยุคใหม่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อม ๆ กับการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดที่เชื่อมโยง ตระหนักถึงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการและประยุกต์ความรู้พื้นฐานทาง วิชาชีพกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีความคิดและการปฏิบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำทั้งทางวิชาชีพ และทางสังคม
ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันรวมทั้งการขยายตัวของสังคมเมืองและภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์ ส่งผลให้การออกแบบสถาปัตยกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพจึงมีความสำคัญยิ่งในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และระบบ นิเวศน์ในปัจจุบันให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
  1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เพื่อเข้าสู่วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล
  2. ผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพเป็นที่เชื่อถือของสังคม และพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ
  4. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย มีความพร้อมที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ของวงการวิชาชีพและสถาบันวิชาการจุดประกายให้มหาบัณฑิตเกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร