Doctoral

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ต้องมีคุณสมบัติตรงตามแผนการศึกษาที่จะเลือกศึกษา ดังนี้

  แผนการศึกษา แบบ 1.1

  (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง การออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ
 3. ต้องมีความรู้ด้านการวิจัย และเคยผ่านงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์มาแล้ว หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และในการเลือกแผนการศึกษา ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

  แผนการศึกษา แบบ 2.1

  (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมืองการออกแบบชุมชนเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จาก 4.00 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยะฐานะ

  2. ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้


 1. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ต้องยื่นผลสอบ
 2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาภาษาไทย ต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
  • TOEFL สำหรับ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
  • IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5
เกณฑ์การคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด