LN - Landscape Architecture

Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิษา สหวัชรินทร์ (ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ

รองศาสตราจารย์ภวินท์ สิริสาลี

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทมน เสลานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิศา บุญค้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้า ลิขิตสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัจน์ แก้วขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

Instructor Natthawadee Temeeyakul