Master

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง วิทยฐานะ โดยได้ศึกษาวิชา สถาปัตยกรรมเป็นวิชาหลัก และต้องมีค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรภาษาไทย
 1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 6 วิชา (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) ได้แก่
  • หมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดการเงินและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดการบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
 2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50)
 3. ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบ ตามหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 1. ต้องผ่านการสอบปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
 2. สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาค การศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ศึกษาต่อจน ครบตามหลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ
 • ต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป และวิชาความรู้และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง
 • สอบสัมภาษณ์
สำหรับแผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
 1. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 2. ผู้สมัครจะต้องยื่น proposal พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนด
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)
สำหรับแผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) รับเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) สำหรับแผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์) รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชา การผังเมืองเป็นวิชาหลัก หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีผลการศึกษาค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาการผังเมือง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)
เกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรภาษาไทย
 1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 6 วิชา (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) ได้แก่
  • หมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดการเงินและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดการบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
 2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50)
 3. ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบ ตามหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 1. ต้องผ่านการสอบปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
 2. สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาค การศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ศึกษาต่อจน ครบตามหลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ
 1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป และวิชาความรู้และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง
 2. สอบสัมภาษณ์
สำหรับแผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
 1. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 2. ผู้สมัครจะต้องยื่น proposal พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนด
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)
สำหรับแผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) รับเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) สำหรับแผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์) รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต การผังเมืองบัณฑิต ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยได้ศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการวางผังเมือง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา สำรวจ สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล เป็นต้น) เป็นวิชาหลัก และมีค่า ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 จะต้อง มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ในสาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการสถาปัตยกรรม หรือการจัดการด้านวิศวกรรม หรือการจัดการทรัพยากรอาคาร หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรอง การทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณาทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ในระดับปริญญา สาขาวิชาที่สัมพันธ์กับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เช่น การเงิน การบัญชี การธนาคาร การบริหารธุรกิจ การตลาด การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงาน โครงการ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร และมีผลการศึกษา ระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หากผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ หากไม่ได้จบการศึกษาในสาขาข้างต้น ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย มีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัดประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุณสมบัติอื่น ๆ นอกจากที่ประกาศให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร
เกณฑ์การคัดเลือก
หลักสูตรภาษาไทย
 1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน 6 วิชา (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) ได้แก่
  • หมวดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ (ปรนัย)
  • หมวดการเงินและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดการบริหารงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
  • หมวดบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์ (อัตนัย)
 2. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50)
 3. ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิศึกษาต่อจนครบ ตามหลักสูตร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 1. ต้องผ่านการสอบปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม
 2. สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไข : ผู้ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องทดลองเรียนในภาคการศึกษาปกติภาคแรกเป็นเวลาหนึ่งภาค การศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาดังกล่าวแล้ว จะต้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ศึกษาต่อจน ครบตามหลักสูตร

หลักสูตรนานาชาติ
 1. ต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป และวิชาความรู้และความถนัดเกี่ยวกับการผังเมือง
 2. สอบสัมภาษณ์
สำหรับแผน ก แบบ ก1 (วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
 1. รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
 2. ผู้สมัครจะต้องยื่น proposal พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่กำหนด
 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือมีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)
สำหรับแผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) รับเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ) สำหรับแผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์) รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลที่จบการศึกษาสายตรง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ทั้งนี้การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ)
รายละเอียดเพิ่มเติม