ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
โดยสามารถดานว์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ >>> ที่นี่ <<<
สำหรับปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และขั้นตอนอื่น ๆ ต่อจากนี้
คณะฯ จะทำการประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทาง www.tds.tu.ac.th