Frontier Academy

Frontier Academy

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ด้วยนโยบาย Re-Inventing Future จากการเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่วิชาชีพและสังคมไทยตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ความท้าทายใหม่ ๆที่ต้องเผชิญทำให้คณะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทยที่จัดทำ Academic Foresight เพื่อวิเคราะห์ชุดภาพอนาคต และเสนอแนวคิดรวมทั้งทางออกที่ชี้นำสังคม ผ่านเครื่องมือ Scenario Planning จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่า ผลลัพธ์ที่ได้นำเสนอผ่าน Driving Forces 3 ด้านที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ได้แก่
  • Well-being & Quality of Life การออกแบบที่นำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
  • Circular Value & Sustainability การออกแบบที่สร้างคุณค่าหมุนเวียนและความยั่งยืน
  • Digital Solution & Integration ทางออกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการ
  ในการมีบทบาทร่วมผสานองค์ความรู้เชิงลึกจากภาคการศึกษาและเทคนิคความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่เห็นผลลัพธ์จริง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแบบ Frontier Academy เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับ Lifelong Learning ที่ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต
  Frontier Academy
   พบกับหลักสูตรแรก ภายใต้ธีม Circular Value & Sustainability ในมิติการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจมานานกว่า 20 ปี ตลอดจนมีองค์ความรู้เชิงลึกในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    หลักสูตรออนไลน์ซึ่งอธิบายถึงความรู้และวิธีในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจในปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจในระยะยาว เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่
    - กระบวนการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การสรรหาที่ดิน
    - การออกแบบโครงการ
    - การวางแผนการขาย
    -การก่อสร้าง
    -การโอนกรรมสิทธิ์
    - การบริหารการตลาดและการขาย
    - การบริหารงานก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และการบริหารทรัพย์สิน
    โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดด้วยการบรรยายโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาหลายโครงการและการทดลองทำผ่านการทำ Workshop
     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-8209659, 086-5282271 หรือ line official
       หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร สมัครอบรม
       Download Click
       Download Click
       Download Click