การจ้างก่อสร้าง

การจ้างก่อสร้าง DBTM Office และ Visiting Professors, TDC, CIDAR Office

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 42/2562