ห้องสมุด

หนังสืือแนะนำ
ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นภารกิจหลักสำคัญ ของศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการค้นหาทรัพยากร สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ ศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วยพื้นที่สำหรับบริการนั่งอ่าน และชั้นหนังสือ รวมทั้งสิ้น 445 ตารางเมตร อยู่บริเวณชั้น 2 และชั้น M ของอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งานบริการศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย
 1. บริการสืบค้นและช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ (Reference Service)
 2. บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Service)
 3. บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ (Request Service)
 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
 5. บริการตรวจสอบและติดตามทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง (Checking and Overdue Book Service)
 6. บริการแนะนำหนังสือและวารสารใหม่ (New Book Arrivals)
 7. บริการหนังสือสำรอง (Reserve Book Service)
 8. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ (Journal and Newspaper Service)
 9. บริการดรรชนีบทความวารสาร (Indexing Service)
 10. บริการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Document Service)
 11. บริการเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner Service)
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ 8.30 – 16.30 น.
วันอังคาร – วันศุกร์ 8.30 – 18.30 น.(เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันเสาร์ 9.00 – 17.00 น.(เฉพาะเปิดภาคการศึกษา)
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
อัตราการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสมาชิก จำนวน (รายการ) ระยะเวลา (วัน) อัตราค่าปรับ (บาท/เล่ม/ วัน)
นักศึกษาปริญญาตรี 7 7 5
นักศึกษาปริญญาโท 10 14 5
นักศึกษาปริญญาเอก 20 30 5
อาจารย์ 20 30 5
จ้าหน้าที่ 4 7 5
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศ ปี พ.ศ.2557 http://www.tds.tu.ac.th/src/library/agreement-2557.pdf New Ariivals@APTU หนังสือวารสารใหม่ประจำเดือน http://www.tds.tu.ac.th/th/library/library.html