ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) หลักสูตรไทย (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/66)
 • ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หลักสูตรไทย สำหรับผู้มีคะแนนสูงสุด รอบ 3 Admission เป็นอันดับที่ 1 (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/66)
 • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/66)
 • เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนดี (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/65) จำนวน 15 ทุน
 • ทุนเรียนดี (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/65) จำนวน 15 ทุน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/64) จำนวน 15 ทุน
 • ทุนเรียนดี (เฉพาะค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษา 1/64) จำนวน 15 ทุน
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และเลือกเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1 (ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวน)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ทุนเรียนดี) สำหรับนักศึกษาสาขวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการผังเมือง และสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคการศึกษา 1/2565
 • ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 [[ กดเพื่อสมัคร ]] ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ปรับเพิ่มจำนวนทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาเอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมพิเศษระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
 • [ [ กดเพื่อสมัคร ] ] ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พฤศจิกายน 2564