ทุนการศึกษา

ทุนกู้ยืม

ทุนกู้ยืม กยศ / กรอ ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2

กองกิจการนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้เยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2 (กยศ.) และนักศึกษา ที่ประสงค์จะขอกู้เงินยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกผันกับรายได้ในอนาคต (แบบ กรอ.) ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียดการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร