ขอเรียนเชิญประชุมประชาพิจารณ์ (Public Hearing) โครงการศึกษาผังแม่บทศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์ รั้วและทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งถนนพหลโยธิน

ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30 – 12:00 ณ​ ห้อง Digital Media Space (DMS) ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต