ข่าวความเคลื่อนไหว

โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อชุมชนย่านบางลำพู
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับนิสิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก