ประกาศทั่วไป

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
อ่านประกาศ >>> ที่นี่ <<<
 

ก่อนหน้า ดูทั้งหมด